top of page

Bankové a korporátne financovanie

Sprostredkovaním a poradenstvom v oblasti finančných produktov bánk rozširujeme možnosti financovania o ďalšie alternatívy, ktorých vhodným prepojením majú klienti možnosť získať od CAC FINANCE komplexnejšie služby v oblasti financovania svojich potrieb.  

Pre firemných klientov zabezpečujeme ucelené služby bankového financovania s možnosťou prispôsobenia ich rozsahu podľa individuálnych požiadaviek. Zameriavame sa na všetky fázy procesu financovania, od identifikácie a analýzy potrieb, cez audit existujúcich podmienok, až po výber vhodného riešenia a partnerskej banky. Klientovi pritom súbežne poskytujeme súčinnosť pri príprave podkladov k schvaľovaniu, vedení komunikácie s bankou až po uzavretie úverovej transakcie, čerpanie financovania a správu zmluvného vzťahu počas jeho trvania.

V oblasti korporátneho financovanie spolupracujeme s bankovými inštitúciami so širokou a adresnou ponukou finančných produktov pre všetky firemné segmenty od malých živnostníkov cez malé a stredné podniky, MID až po segment Large. Doplnkovo tiež spolupracujeme s profesionálnymi hypotekárnymi špecialistami pri poskytovaní hypoték a spotrebných úverov pre súkromné osoby, ktoré často nachádzame aj medzi našimi firemnými klientami. 

Canary Wharf London

Druhy bankových úverov ktoré zabezpečujeme

Investičné úvery pre podnikateľov 
Financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov, kontokorentné úvery, preklenovacie úvery, bridge financovanie
Financovanie pohľadávok (faktoring)
Bankové záruky 
Akvizičné úvery a equity financovanie
Úvery na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
Hypotekárne a spotrebné úvery pre súkromné osoby 

bottom of page